Podstatná jména

Podstatná jména (Substantiven nebo Nomen) v němčině se píší vždy s velkým písmenem a každé má svůj člen. V němčině na rozdíl od češtiny existují pouze 4 pády. Skloňování podstatných jmen dělíme na silné a slabé podle toho, zda dochází ke změně tvaru.

V německém jazyce existují 3 rody podstatných jmen:

  • rod mužský (Maskulinum)
  • rod ženský (Femininum)
  • rod střední (Neutrum)

Silné skloňování podstatných jmen

Tento druh skloňování se vyznačuje tím, že podstatné jméno v jednotném čísle nemění svůj tvar a skloňuje se pouze člen. Jedinou výjimku tvoří 2. pád mužského a středního rodu jednotného čísle, kdy podstatná jména přejímají koncovku -(e)s.

Koncovka -es: zpravidla, kdy podstatná jména končí na -ß, -z, -s, ss, d, -t 
Koncovka -s: zpravidla u podstatných jmen končících na -el, -lein, -chen, -er

Rod mužskýRod ženskýRod středníMnožné číslo
1. pádder Manteldie Blumedas Pferddie Hunde
2. páddes Mantelsder Blumedes Pferdesder Hunde
3. páddem Mantelder Blumedem Pferdden Hunden
4. pádden Manteldie Blumedas Pferddie Hunde

Podstatná jména všech rodů mají v množném čísle člen dieV 3. pádu dochází při skloňování ke změně tvaru, podstatné jméno získává koncovku -n.

Slabé skloňování podstatných jmen

Na rozdíl silného dochází u slabého skloňování ke změně tvaru podstatného jména. Kromě 1. pádu získávají slabá podstatná jména koncovku -(e)n.

1. pádder Kunde
2. páddes Kunden
3. páddem Kunden
4. pádden Kunden

Slabá slovesa jsou rodu mužského a jedná se především o osoby.
Mezi slabá podstatná jména například patří: r Student, r Kunde, r Junge, der Absolvent. Kompletní seznam slabých sloves můžete najít zde.

Množné číslo podstatných jmen

Nejjednodušší pravidla mají podstatná jména ženského rodu: množné číslo přejímá vždy kocovku -n nebo -en. Z tohoto pravidla existuje několik málo výjimek: die Mutter, die Tochter, die Stadt, die Wurst

U ostatních rodů je již situace o poznání složitější:

  • bez koncovky: rod mužský – podstatná jména kočící na -er, -el, -en; rod střední: končící na -chen, -lein
  • koncovka -e: většina podstatných jmen rodu středního a některé rodu středního
  • koncovka -(e)n: podstatná jména se slabým skloňováním a již zmiňnovaná podst. jm. rodu ženského
  • koncovka -er: rod střední (většina), rod mužský
  • koncovka -s: touto koncovkou jsou zakončena podstatná jména cizího původu

Tvorba podstatných jmen

Ze sloves

Podobně jako v češtině je možné vytvořit podstatné jméno zpodstatněním slovesa. Takto vytvořená podstatná jména jsou vždy středního rodu.

malen – das Malen – malování 
singen – das Singen – zpívání

Z přídavných jmen

Z některých sloves a přídavných jmen je možné po přidání koncovek -heit, -ung, -keit vytvořit podstatné jméno. Takové podstatné jméno je poté vždy rodu ženského.

Z číslovek

die Sechs, die Zwölf, die Vierundzwanzig – šestka, dvanáctka, čtyřiadvacítka

der Dreiundvierziger – člověk, kterému je 43

Přidáním koncovky

Tato přídavná jména mohou být tvořena koncovkami -ung-heit-keit, které se připojují ke kořenu sloves nebo přídavných jmen. Takto vzniklá podstatná jména jsou vždy rodu ženského.

a) fähig + keit = Fähigkeit

b) betreuen + ung = Betreuung

Složením

Německý jazyk je známý svými složeninami. Díky tomu má v podstatě pojmenování pro skoro všechno, co bychom v češtině popisovali jednou nebo dvěma větami. Skládat je možné nejen podstatná jména, ale i přídavná jména a podstatná jména. Složenina přebírá vždy člen podstatného jména na konci složeniny.

e Tasche + r Rechner = der Taschenrechner (kalkulačka)
früh + r Aufsteher = r Frühaufsteher (člověk, který vstává brzo)

Přejít nahoru