Přehled gramatiky

Leute vs Menschen vs Personen – rozdíly

V německém jazyce existují 3 výrazy, kterými můžeme v němčině vyjádřit lidi nebo osoby: die Leute die Menschen die Personen Výrazy die Leute a die Menschen jsou významově takřka stejné a do určité míry i zaměnitelné. Dá se říci, že

Read More

Jener/ jene / jenes (vs dieser)

V některých textech se lze setkat s zájmeny jener, jene, jenes, které v češtině mají význam jako (tam)ten, (tam)ta, (tam)to. V současné němčině se tyto výrazy používají spíše zřídka a jsou spíše zastaralá. Zpravidla lze jener nahradit jako „der andere„.

Read More

Leihen vs sich leihen (půjčit x půjčit si)

Slovíčko leihen znamená v překladu do češtiny půjčit. Toto slovíčko může mít v němčině dvojí význam – je třeba dávat si pozor na přítomnost zvratného zájmene. Leihen a sich leihen – význam a příklady j-m etwas leihen – půjčit někomu

Read More

als ob

Spojka als ob spojuje dvě věty, kdy druhá věta doplňuje význam první věty hypotetickým srovnání. Als ob lze do češtiny přeložit jako „jako kdyby“ nebo „jakoby“. Als ob použijeme například ve větě: Vypadá unaveně, jako kdyby celý den hrál fotbal.

Read More

Deshalb

Německé příslovce „deshalb“ odpovídá v překladu do češtiny „proto“ nebo „z tohoto důvodu“. Slovosled ve větě po deshalb Podobně jako u příslovcí außerdem, daher, darum, deswegen, sonst a trotzdem následuje po spojce deswegen nepřímý pořádek slov ve větě oznamovací. Po spojce

Read More

Darum

Německé „darum“ odpovídá českým příslovcím „a proto“, „tedy“, „tudíž“. Slovosled po darum Podobně jako u spojek außerdem, daher, deswegen, deshalb, sonst a trotzdem následuje po spojce deswegen nepřímý pořádek slov ve větě oznamovací. Po spojce následuje vždy přísudek a teprve až

Read More

Deswegen

Spojka deswegen odpovídá české spojce „proto“. Tato spojka pojí dvě věty, kdy výsledkem jedné věty je důsledek vyjádřený větou druhou (právě spojkou deswegen). Slovosled po spojce deswegen Podobně jako u spojek außerdem, daher, darum, deshalb, sonst a trotzdem následuje po

Read More

Spojka damit

Německá spojka damit odpovídá, stejně jako um-zu, českému „aby“. Ich muss ihn einladen, damit er uns die Geschichte erzählt.Wir sollen noch mit Frau Müller sprechen, damit wir alle Nachbarn kennenlernen.Meine Schwester will Herrn Götze ansprechen, damit er ihr seinen Plan

Read More

entweder – oder

Párová spojka „entweder – oder“ znamená v němčině českému „buď – nebo“. Mezi větami, tedy před spojkou oder čárku nepíšeme. Čárku lze před oder vložit, pokud se podměty v obou větách neshodují. Entweder machst du die Hausaufgabe, oder ich gebe

Read More

Es gibt

Pomocí vazby es gibt se v němčině vyjadřuje skutečnost, že něco: je, existuje, vyskytuje se. Vazbu použijeme v případě, kdy se chystáme popsat nějakou obecnou existenci, která se vyskytuje (nebo nevyskytuje) bez ohledu na daný moment. Na co při používání

Read More