Přehled gramatiky

Leihen vs sich leihen (půjčit x půjčit si)

Slovíčko leihen znamená v překladu do češtiny půjčit. Toto slovíčko může mít v němčině dvojí význam – je třeba dávat si pozor na přítomnost zvratného zájmene. Leihen a sich leihen – význam a příklady j-m etwas leihen – půjčit někomu

Read More

als ob

Spojka als ob spojuje dvě věty, kdy druhá věta doplňuje význam první věty hypotetickým srovnání. Als ob lze do češtiny přeložit jako „jako kdyby“ nebo „jakoby“. Als ob použijeme například ve větě: Vypadá unaveně, jako kdyby celý den hrál fotbal.

Read More

Deshalb

Německé příslovce „deshalb“ odpovídá v překladu do češtiny „proto“ nebo „z tohoto důvodu“. Slovosled ve větě po deshalb Podobně jako u příslovcí außerdem, daher, darum, deswegen, sonst a trotzdem následuje po spojce deswegen nepřímý pořádek slov ve větě oznamovací. Po spojce

Read More

Darum

Německé „darum“ odpovídá českým příslovcím „a proto“, „tedy“, „tudíž“. Slovosled po darum Podobně jako u spojek außerdem, daher, deswegen, deshalb, sonst a trotzdem následuje po spojce deswegen nepřímý pořádek slov ve větě oznamovací. Po spojce následuje vždy přísudek a teprve až

Read More

Deswegen

Spojka deswegen odpovídá české spojce „proto“. Tato spojka pojí dvě věty, kdy výsledkem jedné věty je důsledek vyjádřený větou druhou (právě spojkou deswegen). Slovosled po spojce deswegen Podobně jako u spojek außerdem, daher, darum, deshalb, sonst a trotzdem následuje po

Read More

Spojka damit

Německá spojka damit odpovídá, stejně jako um-zu, českému „aby“. Ich muss ihn einladen, damit er uns die Geschichte erzählt.Wir sollen noch mit Frau Müller sprechen, damit wir alle Nachbarn kennenlernen.Meine Schwester will Herrn Götze ansprechen, damit er ihr seinen Plan

Read More

entweder – oder

Párová spojka „entweder – oder“ znamená v němčině českému „buď – nebo“. Mezi větami, tedy před spojkou oder čárku nepíšeme. Čárku lze před oder vložit, pokud se podměty v obou větách neshodují. Entweder machst du die Hausaufgabe, oder ich gebe

Read More

Es gibt

Pomocí vazby es gibt se v němčině vyjadřuje skutečnost, že něco: je, existuje, vyskytuje se. Vazba es gibt se pojí jak s jednotným číslem, tak i množným číslem. Důležité je také nezapomenout na to, že es gibt se pojí výhradně

Read More

Německé zkratky

Jelikož jsou německá slova díky mnoha složeninám často velmi dlouhá, používají se v psaném projevu často zkratky. Těch je ale opravdu hodně. Představuji vám proto ty nejdůležitější německé zkraty a pokud by vám zde nějaká chyběla, napište ji dolů do

Read More

sowohl – als auch

Párovou spojku sowohl – als auch je možné do češtiny přeložit jako „jak – tak i“ nebo také „nejen – ale i“. Tato německá spojka se nepoužije pro spojování vět, ale pouze pro spojení větných členů (slov). Příklady: Ich habe

Read More