Předložky


V němčině rozlišujeme několik druhů předložek. Jejich dělení je v závislosti na pádu, se kterým se předložky pojí.

Dělení německý předložek: 

 • se 3. pádem 
 • se 4. pádem 
 • se 3. a 4. pádem 
 • se 2. pádem

Je důležité se naučit, s jakým pádem se každá předložka pojí. Může totiž často nastat situace, kdy v českém překladu je význam české předložky s 3. pádem, ale v němčině se tato předložka pojí se 4. pádem.

Tuto situaci se můžeme ukázat na předložce “gegen” – “proti”:

Hraji proti mému bratrovi. Zatímco v češtině se předložka pojí s 3. pádem, v němčině musíme po předložce gegen používat skloňování po 4. pádu.
Ich spiele gegen meinen Bruder.


Předložky se 3. pádem

Tento druh předložek se pojí vždy se 3. pádem. Po jejich použití musíme následné členy, přídavná a podstatná jména skloňovat podle 3. pádu.

 • aus – z 
 • bei – u, při 
 • gegenüber – naproti 
 • mit – s 
 • nach – po, do, podle 
 • seit – od (časově), už 
 • von – od, o, z 
 • zu – k

Předložky se 4. pádem

Tento druh předložek se pojí vždy se 4. pádem. Po jejich použití musíme následné členy, přídavná a podstatná jména skloňovat podle 4. pádu.

 • bis – do (časově) 
 • durch – skrz 
 • für – pro, za 
 • gegen – proti 
 • ohne – bez 
 • um – okolo, za

Předložky se 3. a 4. pádem

Jak již název napovídá, tento druh předložek se může podle významu ve větě pojit jak se 3. pádem, tak i se 4. pádem. Pro určení, zda se bude jednat o 3. nebo 4. pád nám pomůže jednoduchá pomůcka:

Ptáme-li se otázkou

 1. “Wo” neboli “kde” – bude se předložka pojit s 3. pádem
 2. “Wohin” neboli “kam” – bude se předložka pojit se 4. pádem
 • an – na, u, k 
 • auf – na 
 • hinter – za (poloha) 
 • in – v, do 
 • neben – vedle 
 • über – nad, přes 
 • unter – pod, mezi 
 • vor – před 
 • zwischen – mezi

Předložky se 2. pádem

Tento druh předložek se pojí vždy se 2. pádem. Po jejich použití musíme následné členy, přídavná a podstatná jména skloňovat podle 2. pádu.

abseits – stranou, opodál 
angesichts – vzhledem k, s ohledem na 
anhand – na základě, s pomocí 
anlässlich – při příležitosti 
anstatt – místo, namísto 
statt – místo, namísto 
anstelle (an Stelle) – místo (v zastoupení) 
aufgrund (auf Grund) – kvůli, na základě, z důvodu 
außerhalb – mimo, vně, mimo 
bezüglich – ohledně, s ohledem, co se týče 
dank – díky 
halber – pro, kvůli (der Vollständigkeit halber – pro úplnost) 
infolge – následkem, v důsledku, z důvodu 
innerhalb – během, v průběhu, uvnitř, v 
jenseits – z druhé strany, na druhé straně 
kraft – z moci 
laut – podle 
mithilfe – s pomocí 
mangels – pro nedostatek, z nedostatku 
oberhalb – nad, za (cenovou hranicí) 
seitens – ze strany 
trotz – přes, navzdory 
unterhalb – pod (cenovou hranicí) 
unweit – nedaleko, opodál 
während – během, zatímco 
wegen – kvůli 
zugunsten – ve prospěch 
binnen (také se 3. pádem) – během, v průběhu

Přejít nahoru