Německé zkratky

Německé zkratky

by 25. 11. 2019 4 comments

Jelikož jsou německá slova díky mnoha složeninám často velmi dlouhá, používají se v psaném projevu často zkratky. Těch je ale opravdu hodně. Představuji vám proto ty nejdůležitější německé zkraty a pokud by vám zde nějaká chyběla, napište ji dolů do komentáře nebo na e-mail nemeckagramatika@protonmail.com.

Zkratka Původní slovo Český význam
a. E. am Ende na konci
Abb. e Abbildung vyobrazení, obrázek
Abs. r Absatz odstavec
Anl. e Anlage příloha (e-mailů, dokumentů)
Anm. e Anmerkung poznámka
Art. der Artikel článek
Aufl. die Auflage náklad, vydání
Beschl. v. Beschluss vom rozhodnutí ze dne
Bsp. r Beispiel příklad
bspw. beispielsweise například, kupříkladu
bzgl. bezüglich ohledně
bzw. beziehungsweise případně, kupříkladu
ca. circa cca, přibližně
d.h. das heißt to znamená
ders. derselbe tentýž, stejný
dgl. dergleichen něco podobného, takového
etc. et cetera a jiné, a tak dále
evtl. eventuell eventuálně, případně
Fn. e Fußnote poznámka pod čarou
gem. gemäß v souladu, podle
ggf. gegebenenfalls popřípadě, eventuálně
grds. grundsätzlich v zásadě, vlastně
h.A. herrschende Ansicht převládající názor
h.M. herrschende Meinung převládající mínění
grds. grundsätzlich v zásadě, vlastně
i.A. im Auftrag v pověření
i.d.F. in der Fassung ve znění (zákona)
i.d.R. in der Regel zpravidla, většinou
i.d.S. in diesem Sinne v tomto smyslu
i.E. im Ergebnis výsledně
i.R.d. im Rahmen der/des v rámci, v souladu
i.R.v. im Rahmen von
i.S.d. im Sinne der/des ve smyslu něčeho
i.Ü. im Übrigen ostatně, kromě toho
i.V. in Vertretung v zastoupení
i.V.m. in Verbindung mit ve spojitosti s
inkl. inklusive včetně
insb. insbesondere především, obzvlášť, zvlášť
Kfz. das Kraftfahrzeug automobil
LKW Lastkraftwagen nákladní auto
lt. laut podle
m.E. meines Erachtens dle mého názoru
max. maximal maximální, maximálně
min. minimal minimální, minimálně
mind. mindestens nejméně, alespoň
Mio. Millionen miliony/ů
Mrd. Milliarden miliardy
MwSt. e Mehrwertsteuer DPH,daň z přidané hodnoty
Nr. e Nummer číslo
n. Chr. nach Christus po Kristu, našeho letopočtu
n.V. nach Vereinbarung dle dohody
o.a. oben angegeben výše uvedený/o
o.Ä. oder Änderes nebo jiné
o.ä. oder ähnliches nebo podobný
o.g. oben genannt výše jmenovaný
p.a. pro anno za rok
Pos. die Position pozice, umístění
S. die Seite strana
s. siehe viz.
s.a. siehe auch podívej také
s.o. siehe oben viz výše
s.u. siehe unten viz níže
sog. sogenannt tak zvaný
S-Bahn die Schnellbahn městská dráha, rychlodráha
Tab. die Tabelle tabulka
Tel. Telefon telefon
Tsd. Teausend tisíc
u.a. unter aderem mimo jiné
u.Ä. und Ähnliches a podobné
u.E. unseres Erachtes podle našeho názoru
usf. und so fort a tak dále; stejný význam jako etc. nebo angl. and so on, bývá uvedeno na konci výčtu slov nebo hesel
u.U. unter Umständen v případě, za okolností
usw. und so weiter a tak dále
u.v.m. und vieles mehr a mnohem více
v.a. vor allem především, zejména
v.H. vom Hundert ze sta (30 v.H. = 30/100 = 30 %)
v. Chr. vor Christus před Kristem, před naším letopočtem
vs. versus versus
vgl. vergleiche porovnej
z.B. zum Beispiel například
z.Hd. zu Händen k rukám
z.T. zum Teil částečně, z části
zz. nebo zzt. zurzeit momentálně, nyní
Zif. Ziffer odstavec (zákona), číslice
zit. zitiert citovaný
zzgl. zuzüglich plus, s přičtením, navýšený o

Related Přehled gramatiky Articles

Similar Posts From Přehled gramatiky Category

4 Comments so far

Jump into a conversation
 1. Ludmila
  #1 Ludmila 13 února, 2021, 14:44

  Prosím o překlad zkratky v.H. v souvislosti s daňovými záležitostmi
  Děkuji

  Reply this comment
  • admin
   admin Author 13 února, 2021, 23:08

   Dobrý den,
   tato zkratka znamená „vom Hundert“, to znamená „ze sta“. Pokud například je uvedeno 30 v.H., jedná se v podstatě o 30/100, resp. 30 % a pod. Co jsem se dočetl, používá se tato zkratka co se týče výpočtů příplatků za přesčasy / poskytnutí náhradního volna… Snad jsem tímto pomohl, případně mi napište na ondrej@nemeckagramatika.cz 🙂

   Ondřej

   Reply this comment
 2. Jitka
  #2 Jitka 27 dubna, 2021, 06:57

  Dobrý den, prosím o překlad zkratky CC v souvislosti s daňovým účetnictvím. Děkuji

  Reply this comment
  • admin
   admin Author 27 dubna, 2021, 13:07

   Dobrý den,
   tak to jsem nedohledal a ani v práci jsem se s tím nesetkal. Můžete mi k tomu dát víc informací, případně pokud máte ten formulář, kde to vyplňujete?
   Klidě mi to poslete na ondrej@nemeckagramatika.cz a já na to kouknu 🙂

   Ondra

   Reply this comment

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.